رُست

در صورت خرید از هرکدام از شعب رُست، می توانید با همان شماره همراه ثبت شده در فاکتور خرید وارد شوید.